Board logo

标题: 【佛像】庄严的西方三圣像 [打印本页]

作者: 九品莲花    时间: 2022-11-26 09:47     标题: 【佛像】庄严的西方三圣像图片附件: 68.jpg (2022-11-30 15:42, 223.84 KB) / 该附件被下载次数 29
http://bbs.jixiangyun.com/attachment.php?aid=46307


作者: 九品莲花    时间: 2022-11-26 09:48图片附件: 69.jpg (2022-11-30 15:42, 313.69 KB) / 该附件被下载次数 31
http://bbs.jixiangyun.com/attachment.php?aid=46306


作者: 九品莲花    时间: 2022-11-26 09:48图片附件: 70.jpg (2022-11-30 15:41, 325.89 KB) / 该附件被下载次数 31
http://bbs.jixiangyun.com/attachment.php?aid=46305


作者: 九品莲花    时间: 2022-11-26 09:49图片附件: 71.jpg (2022-11-30 15:41, 315.32 KB) / 该附件被下载次数 31
http://bbs.jixiangyun.com/attachment.php?aid=46304


欢迎光临 清净莲海六合敬修学网 祈愿:世界和平 正法久住 (http://bbs.jixiangyun.com/) Powered by Discuz! 6.0.0